Thực phẩm dành cho người bị Amidan

Amidan bao gồm 2 tổ chức bạch huyết hay lympho. Nằm phía sau hầu họng- nơi giao nhau giữa đường

Đọc thêm