Phương pháp phòng bệnh bạch tạng

Bệnh bạch tạng có tên tiếng anh là Albinism có nguồn gốc từ tiếng Latin: albus có nghĩa là “trắng”.

Đọc thêm